Дали сте задоволни од новата ЗПИС страна

Да
Не
Делумно
79%
Да
6%
Не
13%
Делумно

КУРСНА ЛИСТА

Држава

Единица валута

Среден курс во денари

ЕМУ

EUR

61.4937

С А Д

USD

52.9616

В.Британија

GBP

69.001

Швајцарија

CHF

52.9616

Шведска

SEK

5.9633

Норвешка

NOK

6.4715

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2017 UNET