јануари 11

Состојба со откуп на тутун од реколтата 2017 година заклучно со (11 јануари 2018 година)

 Евиденција за вкупно извршен откуп на суров тутун во лист од реколтата 2017 година со податоци внесени во ИСЕТ заклучно со 11.01.2018 година.

КЛАСА

ТИПОВИ ТУТУН

ЈАКА-количина во кг.

 Цена во ден/кг.

ПРИЛЕП-количина во кг.

 Цена во ден/кг.
I
936.492,08
236,41
4.932.781,61
259,25
II
944.848,79
199,49
9.820.394,26
194,64
III
203.377,05
144,81
1.046.569,95
141,9
IV
3.340,62
60,00
24.412,59
59,56
V*
 
 
 
 

Вкупно ароматични во кг.

2.088.058,54
 
15.824.159,41
 

                                   ДОПОЛНИТЕЛЕН ТУТУН

КЛАСА

ТИПОВИ ТУТУН

ЈАКА-количина во кг.

 Цена во ден/кг.

ПРИЛЕП-количина во кг.

 Цена во ден/кг.
I
31,28
85,01
101,62
85,00
II
38,40
85,00
343,88
69,71

Вкупно дополнителен во кг.

69,68
 
445,5
 
Мувлив во кг.
 
 
1.009,03
 
СЕ ВКУПНО во кг.
17.913.742,16
Вкупна вредност на откупениот тутун  во денари
3.779.941.487,22
Просечна откупна цена во ден/кг.
211,01

 

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2017 UNET