март 21

Состојба со откуп на тутун од реколтата 2017 година заклучно со (15 март 2018 година)

Евиденција за вкупно извршен откуп на суров тутун во лист од реколтата 2017 год. со податоци внесени во ИСЕТ заклучно со 15 март 2018 година.

КЛАСА

ТИПОВИ ТУТУН

ЈАКА-количина во кг.

 Цена во ден/кг.

ПРИЛЕП-количина во кг.

 Цена во ден/кг.
I
1,069,959.30
239.64
7,732,975.02
264.86
II
1,056,803.18
199.49
11,842,994.54
194.63
III
214,258.54
144.81
1,126,714.17
141.92
IV
3,870.07
60
31,047.08
59.64
V*
 
 
 
 

Вкупно ароматични во кг.

2,344,891.09
 
20,733,730.81
 

                                   ДОПОЛНИТЕЛЕН ТУТУН

КЛАСА

ТИПОВИ ТУТУН

ЈАКА-количина во кг.

 Цена во ден/кг.

ПРИЛЕП-количина во кг.

 Цена во ден/кг.
I
31.28
85.01
160.34
85.00
II
38.40
85.00
352.87
69.56

Вкупно дополнителен во кг.

69.68
 
513.21
 
Мувлив во кг.
 
 
1,415.20
 
СЕ ВКУПНО во кг.
23,080,619.99
Вкупна вредност на откупениот тутун во денари
5,013,666,119.23
Просечна откупна цена во ден/кг.
217.22

 

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET