декември 03

Состојба со откуп на тутун од реколтата 2018 година заклучно со (30.11.2018 )

 

КЛАСА
ТИПОВИ ТУТУН
 
Вкупна количина за класа во кгр.
 
ЈАКА-количина во кгр.
 Цена во ден/кг.
ПРИЛЕП-количина во кгр.
 Цена во ден/кг.
БАСМАК-количина во кгр.
 Цена во ден/кг.
I
70,849.77
285.02
211,781.87
 
 
 
282,631.64
 
II
108,135.57
202.47
455,809.34
 
 
 
563,944.91
 
III
55,002.37
150.53
203,793.55
 
 
 
258,795.92
 
IV
7,604.41
67.61
27,167.60
 
 
 
34,772.01
 

V*

 
 
 
 
 
 
 
 
Вкупно ароматични во кгр.
241,592.12
 
898,552.36
 
0.00
 
1,140,144.48
 
85.01
I
 
 
146.34
 
 
 
146.34
 
II
 
 
31.96
 
 
 
31.96
 
Вкупно дополнителен во кр.
0.00
 
178.30
 
0.00
 
178.30
 

Мувлив во крг.

 
 
10.62
 
 
 
10.62
 
 
241,592.12
 
898,741.28
 
0.00
 
1,140,333.40
 

СЕ ВКУПНО во кгр.

1,140,333.40

Вкупна вредност на откупениот тутун

233,806,599.94

Просечна откупна цена во ден/кг 

                                                                                          205.03
 

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2017 UNET