декември 05

Цена на пченица берзи –ЕУ, регион споредба август 2018-декември 2018

 Споредбени цени на квалитетна пченица на берзите ( 20 август 2018 година со 03 декември 2018 година)

 
Берза
 
Цена на пченица берзи август 2018
 
Цена на пченица берзи декември 2018
 
 
Период
 
Пченица
 
Период
 
Пченица

Србија-Нови Сад

17 август 2018

9.83

03 декември 2018

10.82
Чикаго

Futures септември 2018

11.17

Futures-јануари 2018

9.96

Париз (euronext)

Futures септември 2018

12.79
 декември 2018
12.3
Франкфурт

03 август 2018

11.28

29 ноември 2018

12.43
Хрватска

10 август 2018

9.41

30 ноември 2018

10.55

Велика Британија(life)

Futures-ноември 2018

12.67

Futures-јануари 2018

11.78

* Цените се изразени во денари за килограм

.Просечни откупни цени  на пченица во ЕУ -05-10 август 2018 година споредено со 18 ноември 2018 година

Пченица

Цена -ден/кг
05 август 2018
Цена -ден/кг
18 ноември 2018
 
*Белгија
13,41
13,04
 
*Бугарија
10,06
11,14
 
*Чешка

9,513

11,40

 
*Германија
12,22
12,36
 
*Шпанија

11,66

12,16

 
*Грција
9,84
9,84
 
*Хрватска

9,3

10,6

 
*Унгарија
9,54
10,89
 
*Литванија

10,18

10,87

 
*Финска
10,70
13,23
 
*Романија

9,89

10,71

 
*Словенија
11,15
12,49
 
*Словачка

9,31

9,99

Цената на пченицата за секоја земја претставува просек од цените на различни места на откупување *Извор:Управен комитет за житни култури, (Европска Комисија), 

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET