јануари 09

Состојба со откуп на тутун од реколата 2019 година заклучно со 19.01.2020

 

Е В И Д Е Н Ц И Ј А

 

од ИСЕТ за ВКУПНО извршен откуп на суров тутун во лист од РЕКОЛТА 2019 год. заклучно со 19.01.2020 год.

 

Квалитетот на тутунот од реколта 2019 година е висок, со доминантно учество на

I-та (31,3%) и II-та класа (60,5%) во вкупно откупената количина.

 
 
               

КЛАСА

ТИПОВИ ТУТУН

Вкупна количина за класа во кгр.

Пондер цена за класа во ден/кгр.

 

ЈАКА-количина во кгр.

 Цена во ден/кг.

ПРИЛЕП-количина во кгр.

 Цена во ден/кг.

 

I

480,439.78

285.01

6,081,332.85

280.00

6,561,772.63

280.37

 

II

812,472.42

205.80

11,886,939.16

201.67

12,699,411.58

201.93

 

III

179,610.37

153.34

1,520,841.45

151.25

1,700,451.82

151.47

 

IV

535.07

70.35

24,876.96

74.20

25,412.03

74.14

 

V*

 

 

 

 

0.00

 

 

Вкупно ароматични во кгр.

1,473,057.64

 

19,513,990.42

 

20,987,048.06

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЕН ТУТУН

 

I

 

 

134.46

85.00

134.46

85.00

 

II

 

 

81.34

64.01

81.34

64.01

 

Вкупно дополнителен во кгр.

0.00

 

215.80

 

215.80

 

 

Мувлив во крг.

 

 

188.64

14.00

188.64

14.00

 

 

1,473,057.64

 

19,514,394.86

 

20,987,452.50

 

 

СЕ ВКУПНО во кгр.

20,987,452.50

 

Вкупна вредност на откупениот тутун

4,663,596,160.14

 

Просечна откупна цена во ден/кг.

222.21

 

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET