јануари 12

ИЗВРШЕН ОТКУП НА СУРОВ ТУТУН ВО ЛИСТ ОД РЕКОЛТА 2020 ГОД. ЗАКЛУЧНО СО 10.01.2020 ГОД.

 ЕВИДЕНЦИЈА ОД ИСЕТ ЗА ВКУПНО ИЗВРШЕН ОТКУП НА СУРОВ ТУТУН ВО ЛИСТ ОД РЕКОЛТА 2020 ГОД. ЗАКЛУЧНО СО 10.01.2020 ГОД 

 

КЛАСА

ТИПОВИ ТУТУН

Вкупна количина за класа во кгр.

Пондер цена за класа во ден/кгр.**

ЈАКА-количина во кгр.

 Цена во ден/кг.

ПРИЛЕП-количина во кгр.

 Цена во ден/кг.

I

1,453.82

285.00

204,110.09

280.00

205,563.91

280.04

II

40,455.46

207.78

2,364,404.93

202.24

2,404,860.39

202.34

III

67,019.02

155.72

3,402,069.95

152.30

3,469,088.97

152.36

IV

11,899.36

81.21

689,141.93

79.91

701,041.29

79.95

Вкупно ароматични во кгр.

120,827.66

 

6,659,726.90

 

6,780,554.56

 

ДОПОЛНИТЕЛЕН ТУТУН

I

 

 

8,686.79

84.84

8,686.79

84.84

II

 

 

3,782.75

63.38

3,782.75

63.38

Вкупно дополнителен во кр.

0.00

 

12,469.54

 

12,469.54

 

Мувлив во крг.

 

 

644.17

14.00

644.17

14.00

 

120,827.66

 

6,672,840.61

 

`6,793,668.27

 

СЕ ВКУПНО во кгр.

6,793,668.27

Вкупна вредност на откупениот тутун

1,129,743,891.39

Просечна откупна цена во ден/кг.

166.29

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET