април 26

КОНЕЧЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШЕН ОТКУП НА СУРОВ ТУТУН ВО ЛИСТ ОД РЕКОЛТА 2020 ГОД. ЗАКЛУЧНО СО 31.03.2021 ГОД.

 ЕВИДЕНЦИЈА ОД ИСЕТ ЗА КОНЕЧЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШЕН ОТКУП НА СУРОВ ТУТУН ВО ЛИСТ ОД РЕКОЛТА 2020 ГОД. ЗАКЛУЧНО СО 31.03.2021 ГОД. 

КЛАСА

ТИПОВИ ТУТУН

Вкупна количина за класа во кгр.

Пондер цена за класа во ден/кгр.**

ЈАКА-количина во кгр.

 Цена во ден/кг.

ПРИЛЕП-количина во кгр.

 Цена во ден/кг.

I

5,622.04

285.00

783,195.95

280.00

788,817.99

280.04

II

98,871.17

208.39

8,549,514.63

202.26

8,648,385.80

202.33

III

150,091.39

155.23

12,739,105.15

151.91

12,889,196.54

151.95

IV

25,143.08

79.97

4,234,849.25

76.05

4,259,992.33

76.07

Вкупно ароматични во кгр.

279,727.68

 

26,306,664.98

 

26,586,392.66

 

ДОПОЛНИТЕЛЕН ТУТУН

I

 

 

203,997.20

85.06

203,997.20

85.06

II

 

 

136,546.32

63.22

136,546.32

63.22

Вкупно дополнителен во кр.

0.00

 

340,543.52

 

340,543.52

 

Мувлив во крг.

 

 

25,883.48

14.00

25,883.48

14.00

 

279,727.68

 

26,673,091.98

 

26,952,819.66

 

СЕ ВКУПНО во кгр.

26,952,819.66

Вкупна вредност на откупениот тутун

4,279,603,961.45

Просечна откупна цена во ден/кг.

158.78

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET