март 06

ИЗВРШЕН ОТКУП НА СУРОВ ТУТУН ВО ЛИСТ ОД РЕКОЛТА 2023 ГОД. ЗАКЛУЧНО СО 29.02.2024 ГОД.

 ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ВКУПНО ИЗВРШЕН ОТКУП НА СУРОВ ТУТУН ВО ЛИСТ ОД РЕКОЛТА 2023 ГОД. ОД ИСЕТ 29.02.2024 ГОД. 

КЛАСА

ТИПОВИ ТУТУН

Вкупна количина за класа во кгр.

Пондер цена за класа во ден/кгр.**

ЈАКА-количина во кгр.

 Цена во ден/кг.

ПРИЛЕП-количина во кгр.

 Цена во ден/кг.

I-I

132,569.65

326.94

14,624,573.41

347.77

14,408,464.77

347.58

I-II

0.00

0.00

2,838.03

262.05

2,838.03

262.05

I-III

0.00

0.00

830.85

197.29

830.85

197.29

Вкупно ароматични во кгр.

132,569.65

 

14,628,242.29

 

14,412,133.65

 

ДОПОЛНИТЕЛЕН ТУТУН

II-I

0.00

0.00

29.46

110.00

29.46

110.00

Вкупно дополнителен во кр.

0.00

 

29.46

110.00

29.46

 

Мувлив во крг.

0.00

0.00

48.00

14.00

48.00

14.00

Вкупно мувлив во кгр.

0.00

 

48.00

14.00

48.00

 

 

132,569.65

 

14,628,319.75

 

14,760,889.40

 

СЕ ВКУПНО во кгр.

14,760,889.40

Вкупна вредност на откупениот тутун

5,130,300,688.50

Просечна откупна цена во ден/кг.

347.56

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET